lunes, 11 de noviembre de 2013

Os farols de Kiev

(Relato finalista en el Premio de Relatos Cortos para leer en tres minutos "Luis del Val" -sección aragonés-)


OS FAROLS DE KIEV (Victor Guíu)

En ixe bico de Kiev as fainas yeran más a más refitoleras dende que saliba o sol de plana per l´orizón. Anque bien pensato, an yera l´orizón de Kiev?.
Cuentan que de cuan en bez as rayadetas d´os farols prebocaban luengos insonnios a uno d´os caziques u mafiosos d´o bico. Qué podeba fer Dimitri -asinas se deziba, anque se podeba clamar Ivan, u Sergei. Bueno, dixemos-lo-ne en Dimitri, si tos agana-. Pos ixo, que qué podeba fer Dimitri cuentra ixas rayadetas d´os farols? Estando an yera talmén yera prou tirau de fer pacha con cualsiquier lucero, u con un politico d´o Concello, d´ixos que tantas begatas mos pintan d´allí os partes d´a telebisión d´aquí. Anque beyiu lo beyiu, cómo mos pintarán a nusatros as teles de Kiev?
Deziba pos que, podindo fer-lo d´a traza fura ta que fer-lo d´atra.
Dimitri siñaló a ro suyo bezín. O suyo nombre no importa guaire. Li podez dezir Vladimir, u quemesió. Total que asinas somos. Dimitri que no s´aduerme e o suyo bezín siñalato ta fer a faina nueba, l´agane u no l´agane, profés. O bezín Vladimir teneba per faina desenchegar os farols d´una mena prou sengular: salir totas as nueis d´agüerro e ibierno a fer ronda per a redolada d´as casas de Dimitri e rematar d´un disparo (per dezir-lo-ne asinas) as luzes d´os farols.
Dimitri que saliba de nueis e o luzero d´o bico que saliba de maitíns ta meter as bombillas d´os farols. Tot yera emprenzipiar como ro suenio d´a marmota.
En istas que bel día Dimitri, quemoso e dolén, no puede fer a suya ronda. A la fin cayó malo, malo. Que fer? Tanimientres li feba mal tot ro cuerpo, d´os calcaños a ra fren no poderba fer as fainas. E si no i salise? Millor no contrimuestrar-lo. Soluzión: o suyo fillo (Demyan li deziremos) anque amagatons per a medrana e sin de guaire ganas. Pos ixo, que no li queda atra a Demyan que fer ronda.
Á o zagal, que yera prou tizonero e cazataire de luzes e guambras, parixe que li cuacó luego ixo de meter man a ixos farols que feban tirria á o suyo proteutor (u ixo creyeba). China chana pilló querenzia a ra faina: “desenchegafarols”. Belunos días feba pacha con os basuraires e feba un fumarro. Atros diyas gosaba fer un traguet a garganchón ubierto con os capinos fixos d´as esquinas d´o edifizio.
Anque no sapeba guaire bien per qué li rispetaban li´n podeba prexinar. A sombra de Dimitri yera més luenga d´o que parixeba. Cómo si no ixas charradetas con os chobens de coches esportibos e cadeneta d´oro? U ixas morisquetas con as putas que tanto goyo li feban a ixe zagal que estió mayor d´una semana á l´atra. En ixas poquetas nueis se i sentiba un “mayoral” de pelicula. Fortal e impliu d´enerxía. O rei d´a carrera, d´os sonius e d´as chens d´o fosco amanexer.
…..
Totas as nueis o mesmo. Si a lo menos su pai no fuese estato malo tantismo tiempo…  Tot s´achunta ta fer d´un fillo normalizio e apocadizio un fillo sin de medrana a ra nuei, a ros tiempos furos que lis ne minchaban dende os suyos adentros. Ya no estarba pas ixe chiquet feble, mái. Ixo rai. Estarba a suya luz, a luz que soque que amagata medrana sentiba d´el. Sin él garra cosa feba serbir a l´orache onirico d´as barucas de Dimitri. E os suenios buesos e de toz. E de dengún.
O costumbre fazió que solo que unas semanas dimpués d´ixa estrania traza de desenchegar farols, nuei tras de nuei, as sombras dixapareziesen a monico. Os reflexos d´os endibiduos que per allí petecaban con os güellos cayius s´en yeran iu. As sombras d´as putas; d´os capinos indichens; d´os chobens con os suyos autos de luxo; d´as basuras; d´os fuellaxes d´agüerro n´a solera d´as carreras. Tot, trango a trango, d´un día á l´atro. No bi aberba denguna pistola que podiese apañar-lo?

Cualsiquier d´ixas nueis Demyan i tornó ra capeza ta beyer qui yera una boz alticamata á guita suya. Allora se i trobó con o suyo presén esbenidero. Un segundo ta segundiar una bida, aquera, a suya guambra, que solo que una begata bebió per zaguer inte d´as suyas esistenzias…

No hay comentarios:

Publicar un comentario